International Journal of Finance and Digitalization  

Mualliflarga

Taqdim etish shartlari

Chop etish tartibi

Mualliflik huquqi

Jurnal

Jurnal haqida

Yangi son

Bo'limlar

Arxiv

Moliya va g`aznachilik

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Sug‘urta sohasi rivojlanishida manfaatdor tomonlarning ta’siri

i.f.n., dotsent Ilyos Abduraxmonov
O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Suveren fondlarni samarali boshqarish prinsiplari

PhD, dotsent Inomjon Jumaniyazov
Toshkent moliya instituti

Fuqarolar pensiya ta’minotining o‘ziga xos xususiyatlari

PhD, dotsent Jaxongir Tursunov
O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

O‘zbekistonda sug‘urtalovchilarning xizmat ko‘rsatishdagi raqobatbardoshligini ta’minlashda sug‘urta bozorini rivojlantirish agentligining ahamiyati

PhD, dotsent Gulnur Adilova
Toshkent moliya instituti

Bank ishi va monetar siyosat

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

O‘zbekistonda bank innovatsiyalarini joriy qilish muammolari va ularni bartaraf etish yo‘llari

PhD Dilora Abduraximova
Toshkent moliya instituti

Тенденции развития кредитования инвестиционных проектов за счёт средств международных финансовых институтов

Бобир Султонмуродов
АКБ «Узпромстройбанк»

 

Soliqlar va soliqqa tortish

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Korporativ moliyani boshqarishda soliq omilini hisobga olish

             I.f.d., prof. Samariddin Elmirzayev
O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimining istiqbollari xususida

PhD, v.b. prof. Sherzod Qiyosov

Toshkent moliya instituti

Qimmatli qog‘ozlar bozori

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Chakana investorlarning capital bozorida faolligiga ta’sir etuvchi omillar

PhD Azamat Alikulov
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Davlat korxonalari va ularning fond bozoridagi ishtiroki

PhD, dotsent Hasan Axmedov
Toshkent moliya instituti

Yashil obligatsiyalar bozori orqali O‘zbekiston iqtisodiyotiga investitsiya jalb qilish imkoniyatlari

PhD Baxromjon Mamatov
O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Obligatsiyalar bozorida emitentlar faolligini oshirish istiqbollari

Nazokat Qurbanqulova
Toshkent moliya instituti

     

Kapital bozorida institutsional investorlar faoliyatining tashkiliy jihatlari

Sardor Omonov
Toshkent moliya instituti

Innovatsion texnologiyalar va loyihalar

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Рынок финансовых услуг и тенденции его развития

Niginaxon Haydarova
Toshkent moliya instituti

     

 

Vol. 1 Issue 02, 2022

Moliya va g`aznachilik

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Revenue Potential of Local Budgets: Peculiarities and Problems of Formation in Modern Conditions

Sh.Musalimov

Давлат бюджетига қўшимча даромадлар аниқлаш механизмини такомиллаштириш

К.Усмонов

Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлаш долзарб масалалари

Р.Н.Имомов

Пенсия рискларини актуар баҳолашнинг назарий ва амалий аҳамияти

Ж.Турсунов

Пенсия таъминоти тизимининг ўзига хос хусусиятлари

А.Эшбоев

Ўзбекистонда пенсия таъминоти тизимидаги ислоҳотлар

Ж.Мирсаатов

Жамғариб бориладиган пенсия таъминоти – фуқароларнинг пенсия ёшига етганда қўшимча моддий таъминот манбаи

Н.Рахмонов

Pensiya ta’minoti tizimini isloh qilish va takomillash tirish yo‘llari

O.Alibekov

Кичик бизнес корхоналарида молиявий риск-менежментини самарали ташкил этиш усуллари хусусида

Х.Джамалов

Ижтимоий инфратузилмани молиялаштиришда хусусий инвесторлар иштрокини ошириш масалалари

Н.Шавкатов

Корпоратив бирлашишлар ва қўшиб олишлар – бизнес йириклашувининг асоси

А.Ботиров

Transparency of sovereign wealth funds

I.Jumaniyazov

Sug`urta ishi

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Страхования рисков частного и малого предпринимательства

К.Каримова

Трансформация накопительных видов страхования в пенсиное страхования

А.Б.Абирколов

Страхование инвестиционных рисков

М.Хакимзода

Soliq va soliqqa tortish

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Жисмоний шахслар даромадларини солиққа тортиш назарий моделларининг илмий таҳлили

Ш.Қиёсов

Bank ishi va monetar siyosat

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Замонавий гаров механизмининг эмпирик таҳлили

Д.Абдикаримова

Тижорат банклари мижозларининг қониқишларини баҳолашнинг аҳамияти

О.Рўзиева

Ўзбекистонда тижорат банклари ликвидлилигини таъминлашнинг методологик ва ҳуқуқий асосларини ўзига хос хусусиятлари

Б.Избосаров

Qimmatli qog‘ozlar bozori

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Капитал бозорини ривожлантириш иқтисодий тараққиётни жадаллаштириш омили

С.Элмирзаев, М.Узоков, Д.Юсупов

Ўзбекистон фонд бозорининг жорий ривожланиш ҳолати ва истиқболлари

А.Каримов

Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni amaliyotda qo‘llash zaruriyati

O.Ikromova

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etish orqali iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirish

O.Narzullayeva

Menejment va marketing

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Korporativ boshqaruvda korxonaning innovatsion strategiyasini shakllantirishning xususiyatlari

S.Elmirzayev, A.Asatullayev

Содержание и понятийная определённость концепции корпоративного управления

М.Тешабоев

Oilaviy biznes boʻyicha xalqaro amaliyot tahlili

M.Toshpo‘latov

Стратегии интеграционного развития корпораций

А.Бегимов

Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ ijtimoiy mas’uliyatni shakllantirishning nazariy jihatlari

S.Xolmurodov

 

Vol. 2 Issue 01, 2023

 

Moliya va g`aznachilik

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Mehmonxona moliyasi: tashkil etish va xorij tajribasi

Z.Abduraxmonova

Sug`urta ishi

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Ўзбекистонда суғурта соҳасини янада такомиллаштириш йўналишлари

М.Абдурахмонова

Ўртача умр кўриш ёшининг ошиши шароитида пенсия тизимидаги ислоҳотлар

Ж.Турсунов, М.Сайдуллаева

Soliq va soliqqa tortish

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Ташқи савдода солиқ назоратига таъсир қилувчи омиллар

Х.М.Кулимова

Жисмоний шахслар даромадларини солиққа тортиш тизимидаги айрим имтиёзлар хусусида

Ш.Қиёсов

Солиқ тизими модернизациясининг концептуал асосларини такомиллаштириш масалалари хусусида

Б.Намозов

Ўзбекистонда солиқ сиёсатининг амалдаги ҳолати ва солиқларнинг давлат бюджетидаги ўрни

С.Махмудов

Iqtisodiyot nazariyasi

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Ўзбекистoндa oзиқ-oвқaт хaвфсизлигини тaъминлaшнинг ўзигa хoс хусусиятлaри

О.Мамадиёров

Кичик ва ўрта бизнес субъектларини кредитлаш самарали моделини танлаш аҳамияти хусусида

Х.Джамалов

Qimmatli qog‘ozlar bozori

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Moliya bozori orqali O‘zbekiston iqtisodiyotiga investitsiya jalb qilish imkoniyatlari

O.Toshpulatov

Moliya bozorida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish yo‘llari

F.Furqatov

Янги технологиялар асосида банк фаолиятини рақамлаштириш орқали фонд бозорини фаоллаштириш

А.Аширмухамедов, А.Каримов

Xalqaro moliya bozoridan kapital jalb qilishda qarz qimmatli qog‘ozlarini muomalaga chiqarish amaliyotining ahamiyati va natijalari

M.Sadullayeva

Тижорат банклари активларининг даромадлилигини оширишнинг долзарб масалалари

С.Зиёдуллаев

Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Kompaniyalar bankrotlik darajasini aniqlashda altman modelidan foydalanish

M.Pulatova, M.Zaylobiddinov

Menejment va marketing

Maqolaning nomi

Muallif F.I.SH.

Maqola fayli

Korporativ boshqaruvda innovatsion strategiyaning tashkiliy jihatlari

A.Asatullayev

Korxonalarda korporativ ijtimoiy mas’uliyatni amalga oshirish

S.Elmirzayev, S.Xolmurodov

Корхонада ишлаб чиқариш ресурсларидан фойдаланган ҳолда корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш

А.Каримов, Б.Мирзаев

Oʻzbekistonda sifat menejmenti tizimini joriy etish orqali milliy korxonalarimizning raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlari

M.Xabibov

 

 

 

 Bosh sahifa       Bog'lanish     Yangi son     Maqola yuborish

International Journal of Finance and Digitalization, 2023

ISSN: 2181-3957

ISSN: 2181-3957

Vol. 1 Issue 01, 2022

 

 

 

 

 

 

 

Tahririyat

Tahririyat a'zolari

E'lonlar

Bog'lanish